Jaarplan 2020

Vlissingse Oratorium Vereniging

Jaarplan 2020

 

-  vastgesteld in de ledenvergadering van de VOV op 9 december 2019 –

 

1. Inleiding

De aankondiging van de subsidiestop in 2015, en nadien ook de volledige effectuering ervan (= minus € 16.500) heeft voor ingrijpende wijzigingen gezorgd in beleid én bestuur van onze koorvereniging. Wijzigingen die tot dusverre goed hebben uitgepakt; wijzigingen die juist hebben voorkomen dat we simpel door bezuinigingen minder zijn gaan doen; wijzigingen die voor nieuwe creativiteit hebben gezorgd, van programmering tot het werven van donateurs en sponsors.

Hoe nu verder?Daar geeft dit jaarplan een antwoord op.

 

Binnen de vereniging en voor het koor bestaan geen vanzelfsprekendheden meer.

Anno 2020 kent onze verenigingsbegroting, exclusief de concerten, weliswaar een overschot, maar voor de dekking van onze concerten moeten wij iedere keer weer op zoek naar extra middelen.

Onze nieuwe merknaam Zeeuws Concertkoor is tot dusverre goed overgekomen.Met het jubileumjaar in aantocht zullen we de naam en daarmee onszelf nog meer in de markt moeten zetten. Vandaar dat we voor 2020 opnieuw met een uitgebreid concertprogramma komen. Alle onderdelen ervan zijn meer dan de moeite waard om ‘uit te venten’.

 

Ook op het vlak van de programmering bestaan geen vanzelfsprekendheden.

Ons bestuur volgt de ontwikkelingen bij andere koren op de voet. Reizend door het land legden we ons oor te luister bij een groot oratoriumkoor onder leiding van een bekende dirigent. Een koor dat geweldig kan zingen, maar geen kaarten aan de man brengt. Een koor dat concerten geeft, waarin vergeten wordt dat je door de muziek ‘meegenomen’ wil worden en waarin je al snel pijnlijk wordt geconfronteerd met de kwaliteit van eeuwenoude houten kerkbanken. Zonder aandacht voor verdere omgevingsfactoren, zonder een extra dimensie in je concert, laat het publiek het gewoon afweten. En het publiek dat nog wel komt wordt snel grijzer en grijzer.

Een extra waarschuwing voor ons is dat wij hier op Walcheren maar een zeer beperkt achterland hebben met heel veel collega-koren die allemaal in dezelfde vijver vissen.

 

Al eerder hanteerden wij voor concerten de begrippen van business case en verdienmodel. In de laatste verdienmodellen gaan we uit van minimaal 500 betalende bezoekers, en wij hebben ook het getal 550 al in een begroting staan. Dit soort grote aantallen schept verplichtingen; van een zekere vrijblijvendheid is geen sprake meer.

Er moet aan de concerten flink geld verdiend worden. Binnen iedere business case (= concert) is dat primair een verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar het raakt ook de leden. Het uitdragen van onze concerten en het enthousiasmeren van mensen en  bedrijven voor onze concerten is een zaak van iedereen. Niemand kan zich er anno 2020 van uitzonderen:

samen trots op onze bijna driekwart-eeuw-oude Vlissingse Oratorium Vereniging;

ieder VOV-lid = ambassadeur van ons Zeeuws Concertkoor.

 

2. Programma Zeeuws Concertkoor

2020 staat geheel in het teken van John Rutter 75 jaar.

John Rutter is een Engelse componist die talloze composities voor koor en solo-stem op zijn naam heeft staan. Hij wordt alom geroemd om zijn toegankelijke en ook aanstekelijke muzikale taal. Rutter componeert in de beste tradities van de Engelse kerkmuziek. Ook al is hij geen lid van de Anglicaanse kerk, hij kent het idioom als de beste en weet telkens weer aan bekende liturgische teksten een nieuwe verklanking mee te geven.

Carols zijn zijn specialiteit. Hij heeft inmiddels 4 liedboeken op zijn naam staan.

Op zijn website staat bij zijn leeftijd: not important.

In de loop van 2020 zullen wij op meerdere plaatsen werken van John Rutter uitvoeren.

Het culmineert in een groot Rutter-concert op vrijdag 18 december 2020 in de Sint Jacobskerk.

 

2.1. Zaterdag 21 maart 2020: concert in de Hervormde Kerk van Kapelle

Dit concert wordt georganiseerd door de Brassband Excelsior uit Kloetinge.

Wij zijn uitgenodigd om daar aan deel te nemen. Ook het koor Cantus Choralis o.l.v. Aleida Post neemt aan dit concert deel. De brassband concerteert o.l.v. de eigen dirigent Joeri Van hove. Wij brengen in dat concert twee werken van John Rutter, waarbij we begeleid worden door de brassband. Pim Overduin dirigeert en Jos Vogel voegt het orgel er nog eens aan toe.

De toegang tot het concert is gratis. Na afloop vrije gave.

Op maandag 16 maart vindt er een gezamenlijke repetitie van brassband en koor plaats in de kerk te Kapelle.

 

2.2. Zaterdag 9 mei 2020: 5 koren – 1 toren

Korenmiddag in de Sint Jacobskerk.

Uitgenodigd en toegezegd hebben:

- Cantus Choralis o.l.v. Aleida Post

- Koor A58 o.l.v. Rob van der Meule

- COV Goes o.l.v. Aleida Post

- COV Te Deum Laudamus uit Kapelle, o.l.v. Pim Overduin

- Brassband Excelsior o.l.v. Joeri Van hove

- en natuurlijk ons Zeeuws Concertkoor o.l.v. Pim Overduin

Wij zullen in dit concert weer samen optreden met Brassband Excelsior. Het is denkbaar dat ook andere koren zich door dit orkest laten begeleiden. En het is denkbaar dat op enig moment alle stemmen van alle koren zich met elkaar zullen mengen.

De gehele organisatie komt voor rekening van de VOV. De toegang is gratis. Na afloop of bij het verlaten van de kerk: vrije gave.

 

2.3. Vrijdag 18 december 2020: groot Rutter-concert in de Sint Jacobskerk.

Medewerking verlenen Lauren Armishaw (sopraan), Robert Muuse (bas/bariton), de koorschool van het muziekinstituut van de kathedrale Sint Bavo in Haarlem, Jos Vogel (orgel), het Holland Symfonie Orkest (in grote bezetting) en ons Zeeuws Concertkoor.

Algehele leiding: Pim Overduin (dirigent)

Dit concert staat geheel in het teken van John Rutter’s 75ste verjaardag. Uitgevoerd worden: Gloria, Mass of the Children, Magnificat, carols, Te Deum en nog wat surprises.

Verder is voor dit concert de komst van de Haarlemse koorschool bijzonder: het betreft 50 kinderen, vanaf groep 6 van de basisschool t/m het 2e jaar van de middelbare school. In mei 2020 gaat de koorschool (waarschijnlijk) op tournee naar de V.S.: een Thank you tour, in het kader van 75 jaar Vrijheid, om onze bevrijders te bedanken.

Dirigent Sanne Nieuwenhuijsen is de magistra cantus van het koor; een titel die zij van de bisschop van Haarlem heeft ontvangen.

Ten behoeve van de komst van de koorschool moet nog veel voorbereidend werk worden verzet, zoals bv. het regelen van verblijf, etc.. En er zal een stevige inspanning moeten worden geleverd om sponsors voor dit concert te werven, en alle beschikbare 600 kaarten te verkopen.

Het Rutter-concert luidt meteen ons jubileumjaar in: 75-jaar VOV

 

3. Onze bijzondere koorprojecten

Met de projectmatige opzet van de Matthäus-Passion in 2017 en 2019 en het recente 4-korenproject 75 jaar Slag om de Schelde hebben we een achterban opgebouwd die zich uitstrekt van West-Vlaanderen (B) tot voorbij de Zuidhollandse eilanden. Kenmerkend voor een koorproject van ons is, dat de repetities los staan van de reguliere VOV-maandagavonden, en dat ze (nagenoeg) kostendekkend moeten zijn.

In 2020 worden de volgende koorprojecten qua organisatie voorbereid en begint ook de marketing ervan:
 

datum

programma

locatie

koor

repetities

data

maart 2021

Bach - Matthäus-Passion

Sint Jacobskerk

max. 140 zangers

7 x zaterdag

jan – maart 2021

november 2022

Verdi - Requiem

Lasloods (optie)

140 - 170 zangers

13 x zaterdag

nov 2021 – okt 2022 *

maart 2023

Bach - Matthäus-Passion

Sint Jacobskerk

max. 140 zangers

7 x zaterdag

jan – maart 2023

november 2024

Jenkins - The Armed Man

Sint Jacobskerk

max. 120 zangers

5 x zaterdag

aug – okt 2024

* Verdi – Requiem: repetities eerst 1x per maand: november, januari, februari, maart, april, mei, juni, augustus; en dan 3x in september en 2x in oktober.

 

Wij geven deze vooruitblik ook voor onze achterban: men weet dan wat er komen gaat, c.q.  wat men van ons kan verwachten.

Ook deze concerten gaan gegeven worden onder onze nieuwe merknaam Zeeuws Concertkoor.
De projecten zelf staan dus los van het reguliere concertprogramma dat op de maandagavonden wordt voorbereid en waarover nog besluitvorming voor de jaren 2021 – 2024 moet plaats vinden.

 

4. Jubileum VOV 75 jaar in 2021

Er is een uitgebreid jubileumprogramma voor 2021 in de maak.

Één van de onderdelen ervan zal een ‘gedramatiseerde’ Matthäus-Passion zijn.

Deze MP– niet te verwarren met de MP in projectvorm – wordt voorbereid tijdens de repetities op de maandagavonden en is een strikte VOV-aangelegenheid.

In feite zijn we al begonnen met de voorbereiding ervan, want iedere maandagavond (aan het begin of slot) zingen we een MP-koraal uit het hoofd.

De bedoeling is deze ‘drama-MP’ op Goede Vrijdag en op een bijzondere locatie te laten zien en horen.

 

Op zaterdag 24 april 2021 geven we dan ons jubileumconcert: ’s middags in een uur tijd passeren alle dirigenten van de VOV in de afgelopen 75 jaar de revue. Zij laten zich horen als componist of (opnieuw) als dirigent. Toegang: gratis.  Aansluitend receptie voor belangstellenden en genodigden. Het jubileumfeest voor de leden zal daar ’s avonds weer op aansluiten.

Het kerstconcert waarmee we dit jubileumjaar afsluiten moet nog een invulling krijgen. In ieder geval wordt daarbij gedacht aan de Saint Nicolas Cantata van Benjamin Britten.

 

5. Kwaliteit van het koor

Nadat we in de afgelopen jaren vooral stemtesten hebben gedaan bij de leden van ons koor, gaan we in het nieuwe jaar werken met een koorcoach. Één keer per maand zal deze koorcoach in nauwe samenwerking met onze dirigent meedoen aan de repetities. Gewerkt wordt aan dingen als de ademhaling, koorklank, houding en het juist uitspreken van de teksten. De koorcoach werkt ook als een soort side-kick van de dirigent. Spannend om mee te maken en hopelijk stimulerend voor koor en dirigent. Bij het ingaan van het nieuwe jaar zal meer bekend worden over de coach die wij samen met de dirigent zoeken.

 

6. Kinderkoor

In de aanloop naar onze concerten in het kader van 75 jaar Slag om de Schelde is er een kinderkoor ontstaan van ruim 30 kinderen. Ongeveer de helft ervan was afkomstig van het kinderkoor Hemelsblauw. De contacten met de andere kinderen zijn via via (o.a. koren en scholen) gelegd. Naar het oordeel van de dirigent is er onder deze kinderen voldoende kwaliteit en ook motivatie (bij ouders) aanwezig om verder te gaan en de lat nu hoger te leggen: namelijk meerstemmig zingen. In de programmering van 2021 - dit is ons jubileumjaar - kan dan een heus kinder-concertkoor worden meegenomen.

Met meerdere partijen zal daarover op korte termijn overleg worden gevoerd. Ook de financiering ervan komt daarbij aan de orde.

 

7. Bestuur

Afgelopen oktober heeft het bestuur het eigen functioneren onder de loep genomen.

Geconstateerd is dat ondanks het feit dat alle bestuursleden – op dit moment 8 – elkaars gelijken zijn, er aanzienlijke verschillen zijn in taken en verantwoordelijkheden. Om de slagvaardigheid, de betrokkenheid en ook de communicatie naar binnen en naar buiten te bevorderen, kiest het bestuur ervoor om aan de ALV in het voorjaar van 2020 voor te stellen het bestuur terug te brengen tot 5 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, bibliothecaris en tweede secretaris/penningmeester. Daarnaast zal het werken met projectgroepen sterk worden gestimuleerd.

 

 

MR10122019