Jaarplan 2021

- vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de VOV op 12 oktober 2020 -

 

1. Inleiding

In 2021 bestaat de Vlissingse Oratorium Vereniging 75 jaar.

We maken ons op om er een mooi muzikaal en gedenkwaardig jubileumjaar van te maken … maar of dat er ook daadwerkelijk van komt hangt geheel af van de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

In maart 2020 is de koor- en concertwereldstil gevallen. In de loop van de zomer van 2020 zijn er pogingen ondernomen om deze met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM weer op te starten. Voor ons koor hebben we dat gedaan door te gaan werken met twee groepen van circa 30 zangers. Onze repetitieruimte in het Scheldemond College te Vlissingen is daarbij groot genoeg om te voldoen aan het anderhalvemeter-voorschrift en kan goed geventileerd worden. Circa 15 leden kozen ervoor om voorlopig af te zien van deelname aan deze repetities, veelal in afwachting van een vaccin.

Weliswaar probeert het bestuur een zo veilig mogelijke situatie tijdens deze repetities te creëren, maar voor ieder koorlid geldt dat hij/zij een eigen afweging moet maken of dat voor hem/haar voldoende is. Welk besluit men ook neemt, we dienen het ten volle te respecteren.

Bij het vaststellen van dit jaarplan slaat het virus weer net zoals in maart- april 2020 in alle hevigheid toe. Hoe het verder gaat en wanneer het ooit hopelijk zal eindigen kunnen wij niet overzien.

Ons voor december 2020 geplande en grotendeels al voorbereide Rutter-concert is inmiddels  verschoven naar december 2021. Gelukkig hebben we de gecontracteerde solisten en de koorschool van de Sint Bavo in Haarlem ook voor de nieuwe datum kunnen vastleggen.

 

Met de coronapandemie op de achtergrond brengen wij met grote terughoudendheid ons plan voor het jubileumjaar 2021. Wij geven daarin tevens aan wat we zullen doen als een concert of jubileumactiviteit op die datum niet kan doorgaan. Het geven van ‘echte’ concerten onder het regiem van de anderhalvemeter-maatregel achten wij met name om financiële redenen niet mogelijk.

 

2. 75-jaar VOV – concertprogramma

1. 20 maart 2021: Matthäus-Passion in de Sint Jacobskerk

Uitvoerenden: solisten, kinderkoor, Zeeuws Concertkoor in grote bezetting, Holland Symfonie Orkest.

Dit is een project. Er hebben zich tot dusverre 132 zangers aangemeld. Alle zangers betalen een bijdrage. De repetities vinden plaats op zaterdag in de maanden januari – maart 2021.

Indien dit concert vanwege de coronacrisis niet kan doorgaan, dan wordt het niet doorgeschoven naar het jaar daarop, maar geheel geannuleerd.

Pas in 2023 komt dan een Matthäus-Passion als project weer op de rol te staan.

 

2. Goede Vrijdag 2 april 2021: Passie in Veere in de Grote Kerk aldaar.

Dit is een samenwerkingsproject met de Primasscholengroep Walcheren / Noord-Beveland: ’sochtends een kinder-Matthäus; ’s-middags Via Crucis / De weg naar het kruis op basis van de Matthäus-Passion.

Uitvoerenden: solisten, kinderen van de Primasscholengroep (’sochtends), kinderkoor (’s middags) en Zeeuws Concertkoor, diverse instrumentalisten, strijkersensemble Con Legno (’sochtends), brassband Excelsior (’smiddags), etc.

Voor dit project zijn subsidies bij gemeente, provincie en diverse fondsen aangevraagd en ook al deels toegezegd.

Indien dit project door de coronacrisis niet kan doorgaan, dan wordt het verschoven naar Goede Vrijdag 15 april 2022

 

3. 24 april 2021: VOV 75-jaar ‘dirigenten’-concert in de Sint Jacobskerk

Toegang gratis; na afloop receptie.

Uitvoerenden: Zeeuws Concertkoor, instrumentalisten

In dit middagconcert (circa 60 minuten) passeren alle dirigenten van de VOV de revue met eigen werk en/of directie.

Indien deze matinee niet kan doorgaan, dan zal het bestuur t.z.t. een nieuw voorstel doen.

 

4. 11 december 2021: feestelijk jubileumconcert 75 jaar VOV in de Sint Jacobskerk

Uitvoerenden: solisten, de koorschool van de kathedrale St. Bavo Haarlem (een echte koorschool met 50 kinderen), het Zeeuws Concertkoor in ‘gewone’ bezetting (80 à 90 zangers), groot orkest.

Het concert is geheel gewijd aan werken van de ook 75-jarige John Rutter.

Rutter heeft ons inmiddels bericht zeer vereerd te zijn met dit concert en heeft toegezegd koor, dirigent, solisten en orkest t.z.t. toe te spreken.

Indien dit concert ook in 2021 geen doorgang kan vinden, dan wordt het niet opnieuw doorgeschoven, maar geheel geannuleerd.

 

Bij het verschijnen van dit jaarplan is al bekend dat Middelburg VolKoren 2021 niet doorgaat.

Wij zouden daar graag aan hebben deelgenomen met een wildcard voor jubilarissen.

Indien er in het najaar van 2021 geen belemmeringen meer zijn om concerten te geven, komt ook het eerder afgelaste concert met de brassband Excelsior in Kapelle weer op de rol te staan en mogelijk ook andere optredens van ons jubilerende koor.

 

3. Jubileumfeest voor de leden

Op 24 april 2021, d.w.z. na afloop van het dirigenten-concert inclusief receptie, staat het jubileumfeest voor de leden en hun partners gepland.

Een feestcommissie o.l.v. Els Pleijte bereidt dit feest voor. De Stichting Vrienden van de VOV neemt de kosten ervan voor zijn rekening. Van de partners van koorleden vragen wij een bijdrage.

 

4. Jubileumuitgave

Een ad hoc redactie bereidt een jubileumuitgave voor waarin ‘faits divers’ van 75 jaar VOV, haar 6 dirigenten, haar leden en concerten de revue passeren.

Deze jubileumuitgave dient tevens als programmaboek van de verschillende concerten in het jubileumjaar. Oplage: 2000 stuks.

Deze glossie zal echter pas van de persen rollen als zeker is dat we het programma daarin kunnen uitvoeren.

 

5. Bestuur en beleid

In 2015 heeft de algemene ledenvergadering een beleidskader voor de jaren erop vastgesteld. In 2021 wordt daaraan een follow up gegeven met een beleidsvisie voor de jaren t/m 2025. Tevens komt dan het meerjarenprogramma en de meerjarenbegroting voor de periode 2022 – 2024 aan de orde.

Van het meerjarenprogramma zijn een paar zaken al bekend of in voorbereiding:

- najaar 2022: Verdi - Requiem; project met circa 170 zangers; locatie: Lasloods in Vlissingen.

- januari/februari 2023: 70 jaar Watersnoodramp; project in nauwe samenwerking met de KOV Middelburg: op het programma Douwe Eisinga - Requiem 1953 (The Flood). Het moet een concertreeks worden op meerdere locaties in Zeeland en omgeving.

- najaar 2023: Dvorak - Stabat Mater; locatie: Sint Jacobskerk.

 

Nawoord

De coronapandemie moet ons er niet onder krijgen …

We worden in 2021 75-jaar. Geen enkele reden om alles maar bij het oude te laten!

Zingen kunnen we als de besten. Wij willen mensen meenemen in onze vervoering. Wij willen  mensen met onze concerten onvergetelijke dingen laten beleven. Wij willen daarin grenzen verleggen en samenwerken met inspirerende partners. Of het nu gaat om een grote sponsor, een scholengroep of bewegingstheater, een collega-koor of brassband: wij gaan ervoor.

Wij zijn trots op onze dirigent en onze vaste begeleider, en allen die hen voorgingen.

Samen met Pim Overduin en Jos Vogel komen we deze moeilijke periode door, want …

…  zingen laat onze levensenergie optimaal stromen. Zingen in ons koor gaat niet alleen over gemeenschappelijkheid, sociale cohesie en harmonie. Het is voor ons een essentiële bron van emotioneel welzijn en positieve mentale gezondheid. Bovendien is het een krachtige uitdrukking van onze cultuur en menselijkheid. Dit geldt niet alleen voor ons zangers, maar zeker ook voor ons publiek.

 

Dit is een door ons bewerkt citaat uit een ingezonden brief die namens meer dan 1 miljoen Nederlanders in de Volkskrant heeft gestaan: Laat Nederland weer gaan zingen. Tot de ondertekenaars ervan behoorde Koornetwerk Nederland. Deze organisatie behartigt de belangen van amateurkoren en amateurkoorzangers in de coronacrisis.

 

MR25092020