Jaarverslag 2017

 

 

Statuten, artikel 3:

De vereniging heeft ten doel:

De beoefening van de zangkunst en het geven van concerten.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door wekelijkse repetities.

 

 

Inleiding

 

2017 is een heel memorabel jaar. Liefst 1840 bezoekers telden wij bij onze concerten in dat jaar. Een geweldig succes mogen we met gepaste trots schrijven.

Een succes dat afstraalt op de leden van ons koor, op de dirigent en de begeleider, en verder op het bestuur en al diegenen die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

1. Concerten

 

Op 15 februari 2017: een mini-concert in het woon-zorgcentrum Ter Reede te Vlissingen.

Plaats: het atrium van Ter Reede.

Uitgevoerd werden in een programma van circa 60 minuten:

- het openings- en het slotkoor van deel 1 van de Matthäus-Passion van J.S. Bach

- delen uit het oratorium Elias van Felix Mendelssohn-Bartholdy

- delen uit The Armed Man van Karl Jenkins.

Jos Vogel zorgde voor de begeleiding op piano.

Het concert stond onder leiding van onze dirigent Pim Overduin.

Bijzonder aan dit mini-concert was dat het door de VOV opgerichte kinderkoor Bach Got Talent voor de eerste keer van zich liet horen. De kinderen van dit koor konden zo voor de eerste keer concertervaring opdoen.

 

Op 1 april 2017: de Matthäus-Passion van J.S. Bach

Plaats: Grote of Sint Jacobskerk te Vlissingen

Aan dit concert werken mee: Peter Vos (evangelist), Marc Pantus (Christus), Titia van Heijst (sopraan), Dave ten Kate (altus/countertenor), Marcel Reijans (tenor), Pieter Hendriks (bas).

En verder: Jos Vogel (continuo/kistorgel), het kinderkoor Bach Got Talent, het kinderkoor Hemelsblauw en het Holland Symfonie Orkest.

Het geheel stond onder leiding van dirigent Pim Overduin.

Het koor telde 136 zangers, waaronder 65 leden van de VOV; de overige koorleden waren afkomstig van koren uit geheel Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Voor circa  40 mensen was het de eerste keer dat zij de Matthäus-Passion zongen.

Er waren 550 betalende bezoekers. Daarmee was de kerk geheel uitverkocht.

 

Op 4 november 2017: concert ter gelegenheid van de bevrijding van Vlissingen begin november 1944.

Uitgevoerd werden werken van:

Karl Jenkins – The Armed Man

Leonard Bernstein – Chichester Psalms

Leonard Bernstein – uit de opera Candide: Universal Good en Make our garden grow

Voorafgaand aan de Chichester Psalms zong de chazan van de Joodse gemeente in Zeeland Psalm 23, zoals hij die ook in de synagoge zingt.

Plaats: Grote of Sint Jacobskerk te Vlissingen.

Aan dit concert werkten mee: Helena van Heel (mezzo-sopraan), Dave ten Kate (countertenor), Akam Hoesein (muezzin/oproeper tot Islamitisch gebed), Luuc Smit (chazan/voorzanger synagoge), het kinderkoor Hemelsblauw (ingestudeerd door Petra Wagemaker).

Verder werkten mee: het Holland Symfonie Orkest, Jos Vogel (carillon, grote klokken van de Sint Jacobskerk), Piet Batenburg (tekstregie), Joke Ruppert (beeldregie).

Het geheel stond onder leiding van onze dirigent Pim Overduin.

Er waren 540 betalende bezoekers, en 30 genodigden, waaronder sponsoren, ere-leden en vertegenwoordigers van andere koren.De kerk was al enkele dagen voor het concert geheel uitverkocht.

Boven het podium in de kerk hing een groot screen waarop live-beelden vanaf de toren en in de straatjes rondom de kerk waren te zien: het kinderkoor Hemelsblauw trok al zingend het openingsnummer van The Armed Man de kerk in. Ze werden begeleid door de grote trom en de piccolo. Voorop liep de dirigent. Muezzin en chazan liepen hand in hand  er achteraan. In de kerk sloten de beide solisten zich ook bij dit cortège aan. Tijdens de uitvoering van The Armed Man en de Chichester Psalms waren er beelden te zien van Vlissingen vóór, tijdens en na de oorlog.

Het concert riep vele emoties en een overdonderend applaus aan het einde op.

Direct kwam de vraag van zowel gemeente als andere instanties om in 2019 – 75 jaar Slag om de Schelde - een reprise ervan te geven.

Voor dit concert werd gebruik gemaakt van de reguliere subsidies van de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland. Van de Stichting Van de Sande Vlissingen werd nog een extra subsidie verkregen.

 

Op 23 december 2017: Een Bachje vol met stro, een kerstmatinee voor het hele gezin.

Dirigent Pim Overduin maakte geïnspireerd door het kinder-Weihnachtsoratorium een kindervoorstelling met het kerstverhaal en muziek van Bach. Een voorstelling die begon met het zingen van een paar kerstliederen door de gehele kerk, met een kleurrijke verteller die met een lantaarn in de hand ineens op het podium sprong en de aandacht van alle kinderen in één keer ving.  Al vertellend kwam de muziek van Bach steeds meer naar voren. Koor, solisten en orkest lieten horen hoe dat klonk. Alle instrumenten van het orkest passeerden de revue, waarbij de vraag was welk instrument het beste paste bij het kindje in de kribbe.

De voorstelling die 50 minuten duurde werd afgesloten met het koraal Vom Himmel hoch, da komm ich her.

Solisten waren Marcel van As (verteller), Hanna de Bruin (mezzo-sopraan), Peter Reinders (tenor), Jeroen Nieuwenhuyzen (bas).

Pim Overduin stelde voor deze gelegenheid een eigen Kerstorkest samen. Jos Vogel zorgde voor de begeleiding op het kistorgel.

De verdere voorbereiding en organisatie waren in handen van José Lubbers, Cobi Kempe en Grace Wilson.

Er waren op die zaterdagmiddag twee voorstellingen. De entreeprijs was € 2,50. Er waren 720 betalende bezoekers. Plaats: Grote of Sint Jacobskerk

Het geheel was een samenwerkingsverband met de Zeeuwse Muziekschool.

 

2. Koor

 

Dirigent: Pim Overduin

Pianist/begeleider: Jos Vogel

In het verslagjaar zijn circa 40 repetities gehouden op de maandagavond.

 

Samenstelling koor:

 

VOV in 2017

 

 

 

01.01.2017

01.01.2018

Aantal leden

85

90

Sopranen

28

30

Alten

28

30

Tenoren

12

13

Bassen

17

17

 

 

3. Pim Overduin 25 jaar dirigent

 

Al speurend in het curriculum vitae van onze dirigent ontdekten wij dat hij in het najaar van 2017 25 jaar actief was in het dirigentenvak. Pim Overduin begon zijn professionele carrière in 1992 bij het Leiden English Choir. Dit werd bevestigd in contacten die wij met dit nog altijd zeer actieve Leidse koor legden. Uit de archieven ervan dook de secretaris van dit koor het programmaboekje op van de eerste concertreeks die Pim daar heeft gegeven: in december 1992 een Christmas Carol Concert in Leiden, Voorschoten en Wassenaar.

Het bestuur besloot in samenwerking met de besturen van de koren waar hij op dit moment ook dirigent is, te weten het Vocaal Ensemble Cantare (uit Goes) en de Christelijke Oratorium Vereniging Te Deum Laudamus (uit Kapelle), om hem een receptie met een surprise, c.q. mystery guest aan te bieden.

Op de uitnodiging stond:

Pim is een buitengewoon getalenteerd musicus. Hij weet onze koren te inspireren tot bijzondere prestaties. Koorrepetities met hem zijn een belevenis. Wij genieten ten volle van zijn talenten en zijn hem daar dankbaar voor.

Onder trompet- en orgelklanken schreed Pim met zijn familie de Sint Jacobskerk binnen.

Na het welkom door de ceremoniemeester nam Jos Vogel plaats achter het kistorgel dat midden op het podium stond en begon te spelen…. en toen klonk van achter één van de grote pilaren van de Sint Jacobskerk de warme, donkere stem van Marc Pantus, die als een soort Wanderer zingend opkwam. Marc Pantus bracht een programma met liederen van Purcel, Bach en Handel tot en met Schubert. Tussen de liederen door vertelde hij aan Pim en publiek over het leven van de musicus. Ter afsluiting daarvan werd Pim toegezongen door de bijna 200 aanwezigen. Daarna was de mogelijkheid om Pim Overduin met dit heuglijke feit te feliciteren.

Datum: 7 oktober 2017. Plaats: Grote of Sint Jacobskerk

 

 

4. Bestuur

 

Op grond van het rooster van aftreden 2017 traden de volgende bestuursleden af:

     -    Cobi Kempe, algemeen bestuurslid, 2e voorzitter

     -    Martin Ruppert, secretaris

     -    Suzan Rozendaal, bibliothecaris

Verder was Herma Jobse, algemeen bestuurslid, reeds tussentijds afgetreden.

     Cobi Kempe, Martin Ruppert en Suzan Rozendaal stelden zich herkiesbaar.

De algemene ledenvergadering stemde in met de herbenoeming van de bovengenoemde leden.

En verder werd Lia Visser door de algemene ledenvergadering benoemd tot algemeen bestuurslid. Zij heeft vervolgens binnen het bestuur de functie van tweede penningmeester op zich genomen.

 

Per 31 december 2017is het bestuur als volgt samengesteld:

Els Pleijte                   voorzitter

Cobi Kempe                2e voorzitter, concertcoördinator

Martin Ruppert           secretaris

Marianne Walhout     2e secretaris

Marion Steenbeek      penningmeester

Lia Visser                    2e penningmeester

Suzan Rozendaal        bibliothecaris en websitebeheer

Dick Schotte               sponsoring, donateurs (Stichting Vrienden van de VOV)

Grace Wilson              pr & media

 

Het bestuur kwam in het verslagjaar 6 keer in vergadering bijeen.

De belangrijkste onderwerpen op de agenda’s van deze bestuursvergaderingen:

- voorbereiding concerten

- voorbereiding concertprogrammering 2018 - 2021

- voorbereiding ledenvergaderingen

- begroting en jaarrekening

- kwaliteit van het koor

 

Zoals reeds vele jaren gebruikelijk werd aan het begin van het jaar op een informele wijze door het voltallige bestuur vergaderd met de dirigent.

In dat overleg kwamen aan de orde:

- een terugblik op 2016

- het concertprogramma 2017

- de kwaliteit en samenstelling van het koor

 

Er werden twee ledenvergaderingen gehouden:

- in junide algemene ledenvergadering, waarin het jaarverslag en de jaarrekening over het voorgaande jaar werden vastgesteld; en verder de verkiezing van nieuwe bestuursleden;

- in november een gewone ledenvergadering, waarin het jaarplan en de begroting voor het  jaardaarop werden vastgesteld.

 

Er verschenen in 2017 20 nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven werden gepubliceerd op de ledenpagina van de VOV-website.

 

 

Tenslotte

 

In 2015 besloten we (= bestuur en leden) nieuwe wegen in te slaan; voortaan te streven naar concerten met een plus, concerten met een breder draagvlak en met - voor zover mogelijk -een extra dimensie. In dit verslagjaar hebben we daar met veel enthousiasme verder vorm aangegeven.

Het bestuur kijkt met dit jaarverslag terug op een zeer geslaagdconcert- en koorjaar.

Het dankt de leden voor het gestelde vertrouwen en voor de vele bijdragen die zij leverden aan het goed doen functioneren van onze vereniging.

Het dankt ook onze dirigent Pim Overduin, onze begeleider Jos Vogel en onze tijdelijke stemcoach en repetitor Aleida Post voor hun inzet om van 2017 zo’n succes te maken.

 

 

 

 

M. Ruppert

6 maart 2018