Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

 (vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de VOV d.d. 13 september 2021)

 

Statuten, artikel 3:

De vereniging heeft ten doel:

De beoefening van de zangkunst en het geven van concerten.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door wekelijkse repetities.

 

 

De corona-pandemie

 

Op zondag 8 maart 2020 werd in het Amsterdamse Concertgebouw de Johannes Passion van Bach door het Amsterdams Gemengd Koor uitgevoerd. Naar korte tijd later zou blijken werden door dit concert 100 van de 130 koorleden besmet met het corona-virus. Niet onder het publiek in de zaal, maar juist onder de zangers en de instrumentalisten op het podium sloeg het virus toe. Waarschijnlijk had de grootste besmetting al daags ervoor tijdens de generale repetitie plaats gevonden. Één koorlid en drie partners van koorleden overleden eraan. Ook onder het orkest en de solisten van die dag waren er vele besmettingen, met ernstige ziekteverschijnselen tot gevolg.

Op maandag 9 maart repeteerde ons koor nog de gehele avond. Het maakte zich op voor een combi-concert op 21 maart met de brassband Excelsior in de Hervormde kerk van Kapelle. Op het programma stonden o.a. de brassbanduitvoeringen van het Gloria en Te Deum van John Rutter.

Op woensdag 11 maart maakte het kabinet bekend dat Nederland (beetje bij beetje) op slot ging en werden o.a. alle kooractiviteiten per direct gestaakt.

Nog voor het passie-seizoen in 2021 echt begonnen was, werd er al een dikke streep doorgezet. Een enorme aderlating voor de koor- en orkestwereld.

Naast het concert in Kapelle werd onze korenmiddag (met 5 koren, 4 dirigenten, een brassband en alles onder één toren) geschrapt. En na de zomer werd al snel duidelijk dat er voorlopig geen afbouw zou komen van de getroffen maatregelen, en daarmee verviel ook het grote Rutter-Kerstconcert ter gelegenheid van de 75e verjaardag van deze componist.

Mede dankzij de inzet van dirigent Pim Overduin ging het koor eerst een tijdlang Zoom-repetities houden, en na de zomer fysieke repetities met groepen van maximaal 30 zangers.

Begin november werden er opnieuw strengere maatregelen van kracht en verviel ook deze mogelijkheid om met elkaar te repeteren weer.

2020 gaat de boeken van deze 75-jarige koorvereniging in als een geheel concertloos jaar. Dat was één keer eerder voorgekomen: 1950 staat ook zo in die boeken. Toen kwam dat door ziekte van dirigent Jan Kuiler, die ook de oprichter van ons koor is.

 

  1. Concerten

Als gevolg van de corona-pandemie en de door de rijksoverheid daartegen getroffen maatregelen konden er geen concerten in dit verslagjaar worden gegeven.

 

  1. Koor

Dirigent: Pim Overduin

Pianist/begeleider: Jos Vogel

In het verslagjaar zijn de volgende koorrepetities gehouden:

- 8 repetities met het gehele koor in de pre-corona-periode (januari – maart). Locatie: aula Scheldemond College te Vlissingen.

- 1 Zoom-repetitie voor het gehele koor; 4 Zoom-repetities apart voor iedere stemgroep.  Deze repetities vonden plaats in de periode maart – juni. Ze duurden één uur en werden door de dirigent geleid vanuit zijn werkkamer.

- 7 repetities met maximaal 30 koorleden tegelijk in de periode september – begin november. Locatie: Scheldemond College. Ten behoeve van deze repetities waren de koorleden verdeeld over meerdere groepen. Tijdens de repetities, alsook bij binnenkomst en bij vertrek werden de corona-voorschriften (o.a. anderhalvemeter afstand en ventileren) strikt in acht genomen.

 

Samenstelling koor (leden VOV):

 

VOV in 2020

 

01.01.2020

01.01.2021

Aantal leden

79 + 1 gastlid

71 + 1 gastlid + 1 aspirant-lid

Sopranen

22 + 1 gastlid

20 + 1 gastlid + 1 aspirant-lid

Alten

31

27

Tenoren

12

11

Bassen

14

13

 

Zeven leden hebben hun lidmaatschap om uiteenlopende redenen opgezegd. Één lid, Betty de Bruijne, is na een lang ziekbed overleden. Kort na haar overlijden is in een nieuwsbrief een In memoriam over haar verschenen.

 

  1. Bestuur

Met ingang van 1 mei 2020 traden Cobi Kempe, Grace Wilson en José Lubbers uit het bestuur. Zij hadden eerder om uiteenlopende redenen te kennen gegeven te willen stoppen met het bestuurswerk. In overleg met hen is hun uittreden bepaald op genoemde datum.

Cobi Kempe was van 1996 tot haar aftreden in 2012 secretaris van het bestuur. In 2013 trad zij opnieuw toe tot het bestuur en aanvaardde toen de functie van 2e voorzitter.

Als dank voor haar jarenlange inzet voor koor en vereniging ontving zij een fotoboek waarin vele momenten uit al die jaren waren samengebracht.

Grace Wilson werd in 2016 lid van het bestuur en hield zich met name bezig met acquisitie.

José Lubbers was in 2018 toegetreden tot het bestuur en vervulde de functie van 2e secretaris.

Beiden ontvingen als dank thuis een bloemenhulde.

 

Tijdens de ALV op 12 oktober 2020 trad Dick Schotte af als voorzitter. Hij had al eerder te kennen gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Dick Schotte werd in 2006 lid van het bestuur. Hij heeft zich met name bezig gehouden met de Stichting Vrienden van de VOV. Samen met wijlen Willem van de Bossche was hij de founding father van deze stichting.

Vanaf 2018 bekleedde Dick Schotte het voorzitterschap van de VOV. Temidden van bestuur en leden kon op hartelijke wijze afscheid van hem worden genomen. Gelukkig blijft hij gewoon zijn bas-partij bij de VOV meezingen.

Op grond van het rooster van aftreden 2020 kwam Frans Spoor, algemeen bestuurslid, in aanmerking om af te treden. Hij was beschikbaar voor herbenoeming.

 

In de vacature voorzitter werd voorgedragen Martin Ruppert.

De ALV volgde deze voordracht en benoemde hem bij acclamatie tot voorzitter.

In de vervolgens ontstane vacature secretaris werd voorgedragen Ron Waverijn.

De ALV volgde ook deze voordracht en benoemde hem bij acclamatie tot secretaris.

Ten slotte werd ook Frans Spoor door de ALV bij acclamatie herbenoemd tot algemeen bestuurslid.

 

Per 31 december 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:

Martin Ruppert            voorzitter

Ron Waverijn               secretaris

Lia Visser                       penningmeester

Suzan Adriaanse          bibliothecaris en websitebeheer

Frans Spoor                  sponsoring, donateurs (Stichting Vrienden van de VOV)

 

Het bestuur kwam in het verslagjaar 6 keer in vergadering bijeen, waarvan 4 vergaderingen via Zoom werden gehouden.

De belangrijkste onderwerpen op de agenda’s van de bestuursvergaderingen:

- de corona-pandemie en de gevolgen ervan voor het koor

- voorbereiding ALV; begroting en jaarrekening

- voorbereiding concerten

- voorbereiding projecten en samenwerking met externe partijen, o.a. Primasscholengroep, brassband Excelsior, KOV

Aan het begin van het jaar was het bestuur zoals gebruikelijk te gast bij voorzitter en dirigent. Het enthousiasme over wat we mochten verwachten van het nieuwe jaar werd twee maanden later door de corona-pandemie in de kiem gesmoord.

 

Er is in 2020 slechts één ledenvergadering gehouden: de jaarlijkse ALV ( in het voorjaar) en de najaarsledenvergadering werden samengevoegd. Na een voorafgaande schriftelijke consultatie van de leden kon de ALV begin oktober in de aula van het Scheldemond College worden gehouden.

 

In 2020 verschenen er 16 nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven zijn gepubliceerd op de ledenpagina van de VOV-website.

 

Tenslotte

Hoe teleurstellend dit verslagjaar voor vereniging en koor ook moge zijn verlopen, de corona-pandemie heeft in ieder geval bewerkstelligd dat zingen in ons koor als een enorm gemis is ervaren.

John Rutter heeft niet nagelaten om iedereen  aan te sporen om te blijven zingen, en om dat vooral te doen samen met anderen in koorverband: When you get together with a group of other singers, it becomes more than the sum of the parts.

In dit verslagjaar waren onze leden veelal gedwongen loshangende delen van ons koor. Lastig om dat te doen en om vol te houden in je eentje. Maar we hebben het op een bewonderenswaardige wijze volgehouden.

Bij het verschijnen van dit jaarverslag (begin juni 2021) staan de seinen om weer samen te beginnen nog niet op groen, maar alle tekenen wijzen erop dat eraan staat te komen.

 

Het bestuur dankt de leden voor het gestelde vertrouwen en voor de vele bijdragen die zij leverden aan het goed doen functioneren van onze vereniging.

Het dankt ook onze dirigent Pim Overduin en onze begeleider Jos Vogel voor hun niet aflatende inzet om ondanks alles het koor aan het zingen te houden.

 

 

 

 

M. Ruppert / R. Waverijn

4 juni 2021