Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

(vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de VOV op 4 april 2022)

 

Statuten, artikel 3:

De vereniging heeft ten doel:

De beoefening van de zangkunst en het geven van concerten.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door wekelijkse repetities.

 

 

De corona-pandemie (vervolg)

 

Over 2021 kunnen we kort zijn: het is een tweede jaar zonder concerten geworden.

2021 moest de boeken ingaan als ons jubileumjaar: 75 jaar VOV. Maar alle geplande activiteiten en concerten hebben we moeten afzeggen.

In de loop van de zomer leek het tij te keren. We konden weer plenair en met iedereen gaan repeteren. Als start van het nieuwe koorseizoen en ter stimulering van iedereen hebben we eind augustus een koordag gehouden in de Sint Jacobskerk. Daar hebben we weer kunnen ervaren hoe goed het is om met elkaar en in zo’n mooie ruimte te zingen. Daarna hebben we 11 weken lang hard gewerkt om het Rutter-programma erin te krijgen. Maar begin november verslechterde de situatie als gevolg van de pandemie zo snel dat we besloten hebben te stoppen met repeteren en het jubileumconcert af te gelasten.

Een hele flinke domper voor ons allemaal, voor dirigent en begeleider, ook voor de solisten, de koorschool St. Bavo en het orkest dat we gecontracteerd hadden. In 2020 kon dit concert al niet doorgaan, nu in 2021 weer niet; reden waarom we besloten hebben het niet opnieuw te programmeren.

 

  1. Koor

Dirigent: Pim Overduin

Pianist/begeleider: Jos Vogel

In het verslagjaar zijn de volgende koorrepetities gehouden:

- 12 Zoom-repetities, eerst een keer voor het gehele koor, daarna voor de aparte stemgroepen; periode januari – mei 2021.

Vermeldenswaard is dat deze Zoom-repetities werden gegeven door dirigent én begeleider vanuit de Muziekschool Zeeland.

- 2 repetities inhalve groepen in de maand juli, zulks met in achtname van de toen geldende corona-voorschriften.

Locatie: aula Scheldemond College te Vlissingen.

- 10 repetities met het gehele koor in de periode juli t/m begin november, ook weer met in achtname van de toen geldende coronavoorschriften.

Locatie: aula Scheldemond College.

- 1 feestelijke koor-repetitie-dag (eind augustus) als start van het nieuwe koorseizoen.

Locatie: Sint Jacobskerk

 

 

 

Samenstelling koor:

 

VOV in 2021

 

01.01.2021

01.01.2022

Aantal leden

71 + 1 gastlid + 1 aspirant-lid

60

Sopranen

20 + 1 gastlid + 1 aspirant-lid

16

Alten

27

22

Tenoren

11

11

Bassen

13

11

 

Uit het overzicht blijkt dat er sprake is van een gestage achteruitgang van het ledenbestand over bijna alle stemgroepen.

In 2021 hebben zich echter ook 3 nieuwe leden aangemeld.

 

  1. Bestuur

Het bestuur heeft in 2021 8 keer vergaderd, waarvan een aantal keren via Zoom.

De belangrijkste onderwerpen op de doorlopende agenda van het bestuur:

- corona en koor

- voorbereiding repetities, koordag en concerten

- voorbereiding viering 75 jaar VOV

- voorbereiding ALV

- samenwerking met andere koren en instellingen/instanties

- subsidieaanvragen bij fondsen en gemeente

- deelname aan pilot KBZON Slim nieuwe deelnemers werven.

 

Binnen het bestuur was op basis van het rooster van aftreden secretaris Ron Waverijn aftredend maar ook herbenoembaar.  Dit is gebeurd in de ALV van 13 september 2021.

In oktober berichtte Ron Waverijn dat hij tot zijn spijt de functie van secretaris neerlegde.

In een extra ledenvergadering daaropvolgend is Suzan Adriaanse benoemd tot secretaris.

Zij gaf daarbij te kennen dat het wat haar betreft om ‘uithelpen’ gaat, en zij hoopte samen met het bestuur dat spoedig in deze ‘vacature’ voorzien zou kunnen worden.

 

Per 31 december 2021was het bestuur als volgt samengesteld:

Martin Ruppert           voorzitter

Suzan Adriaanse         secretaris& bibliothecaris

Lia Visser                    penningmeester

Frans Spoor                 sponsoring, donateurs (Stichting Vrienden van de VOV)

 

Er is in 2021 één Algemene Ledenvergadering en één ledenvergadering gehouden.

 

In 2021verschenen er 20 nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven zijn gepubliceerd op de ledenpagina van de VOV-website. De laatste nieuwsbrief van 2021 verscheen ook analoog en werd bij alle leden aan huis bezorgd. Aan deze eindejaarsbrief was het programmaboekje van het afgelaste jubileumconcert, tevens groot Rutter-concert toegevoegd. De kosten van het alsnog drukken van dit bijzondere boekje zijn geheel gedekt uit de advertentieopbrengsten. Alle adverteerders op één na zijn hun eerder aangegane verplichting voor een advertentie, ondanks de annulering van het concert, nagekomen. Wij hebben dat zeer op prijs gesteld.

 

Alle leden van de VOV hebben in 2021bij gelegenheid van hun verjaardag een speciale verjaardagskaart van de 75-jarige ontvangen.

In 1946, het jaar waarin onze koorvereniging is opgericht, werden ook 10 van onze huidige leden geboren. Voor hen was de kaart een dubbel feestje.

 

Tenslotte

De afgelopen twee coronajaren hebben een flinke wissel getrokken op ons allemaal, op onze koorvereniging en ook op ons bestuur. Net zoals in den lande hadden we binnen ons koor te maken met verschillende opvattingen over corona, vaccinaties en de (controle-)maatregelen die getroffen moesten worden. Het bestuur heeft daarin steeds de voorschriften van de rijksoverheid en de adviezen van KBZON / Koornetwerk Nederland gevolgd.

Één van onze leden schreef naar aanleiding van een nieuwsbrief begin januari 2022 aan het bestuur:

‘…. tussen de regels door lees ik een spitsroeden-loop voor het bestuur en voor de dirigent.

Het lijkt me in deze tijden een ondankbare taak. Er zijn bijna geen beslissingen naar ons hart mogelijk.’

Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we op weg naar het nieuwe normaal. Ook dat vergt nog veel van ons allemaal, vooral respect voor en vertrouwen in elkaar. 

Het bestuur dankt de leden voor het gestelde vertrouwen in deze moeilijke periode.

Het dankt ook de vele leden die een bijdrage leverden aan het goed doen functioneren van onze vereniging.

Ook onze dirigent Pim Overduin en onze begeleider Jos Vogel verdienen onze dank voor hun niet-aflatende inzet om ondanks alles het koor aan het zingen te houden.

 

M. Ruppert / S. Adriaanse

4 april 2022